hi-plan.co.il

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

 ניהול לפי שרשרת יעדים  
    
 מטרת הניהול לפי שרשרת יעדים       
  הבאת הארגון לעמידה ביעדיו תוך ניצול יעיל של משאבים
  
 שיטת הניהול לפי שרשרת יעדים
  -- חלוקת יעדי הארגון ליעדי משנה והכפפתם למנהלים והעובדים
  -- מדידה תקופתית של הביצועים והשוואתם מול היעדים
  -- דיון תקופתי עם העובדים והמנהלים על העמידה ביעדים תוך התמקדות בחריגים
  -- ביצוע תהליכי שיפור בנקודות החולשה.
  
 הישגי הניהול לפי שרשרת יעדים
  -- מיקוד עובדי החברה ביעדי החברה
  -- חלוקת האחריות לעמידה ביעדי החברה בין כלל העובדים והמנהלים
  -- הגברת הרצון של המנהלים והעובדים להשתפר ולהצליח
  -- האצלת סמכות ולקיחת אחריות של המנהלים
  -- הגברת המחוייבות והעזרה ההדדית
  -- שיפור השליטה והבקרה תוך התמקדות בבעיות והדרכים לפתרונן 
  -- שיפור משמעותי ברמת הדיווח ברצפת היצור
  -- פינוי זמן של המנהלים לחשיבה ותכנון
  
 הטמעת הניהול לפי שרשרת יעדים
  בתהליך ההטמעה, חברת היי-פלן טכנולוגיות מסייעת לארגון :
   -- להתאים את המבנה הארגוני לניהול ע"פ שרשרת היעדים.
   -- לתכנן את יעדי המשנה הנגזרים מיעדי החברה  
   -- באיפיון והקמת מערכות איסוף וניהול הנתונים  
   -- באיפיון והקמת מערכות המדידה והבקרה  
   -- בהטמעת שיטת הניהול לפי שרשרת יעדים   
   -- בליווי והכוונה, עד להשגת התוצאות המבוקשות  
    
 סוגי היעדים המשמשים לניהול לפי שרשרת יעדים  
 

  העובדים, ראשי צוותים, מנהלי מחלקות, מנהלי אגפים ומנהלי המפעלים

  
   נמדדים כ"א לפי הנגזרות שלו מיעדי החברה.  
    
 יעדים מדידים  
 

  -- תפוקה

  
   -- ביצוע מול זמני תקן  
   -- זמן שהייה בתחנות היצור  
   -- ביצוע תוכנית העבודה (עמידה במועדי אספקה)  
   -- איכות (פסילה, השקעה בתקונים)  
   -- נצילות (Overall Equipment Effectiveness (OEE  
   -- רמת שרות  
   -- צריכת חומרים  
   -- יעדים נוספים ואחרים המותאים לכל ארגון ע"פ מטרותיו  
    
 הערכה איכותית של התיפקוד  
   -- שיתוף פעולה עם העובדים והמנהלים  
   -- הפעלת עובדים (למנהלים)  
   -- הדרכת עובדים (שיתוף הידע)  
   -- יוזמה  
   -- אחריות  
   -- משמעת