hi-plan.co.il

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

 כמה ניתן להשתפר עם מערכת WizPlan
רמת השיפור
הביטוי לשיפור
       
מהות השיפור
המנגנון

 40%-50%

 שליטה על שרשרת האספקה כך שתתמוך בעדיפויות

 

ניהול סדר האספקה ללקוחות כאשר יש ריבוי דרישות למועד אחד ו\או פיגורים

ניהול עדיפויות
     
10%-15%
צמצום רמת המלאי ושיפור הזמינות
 
שימוש בתחזית דינמית עם בקרה בחוג סגור על התפתחות המלאי
ניהול מלאי
     

 15%-25%

 הקטנת עלויות ושיפור השירות ללקוחות  שיפור הפרמטרים התפעוליים : תפוקה, יעילות, נצילות ייעול התפעול
     
רבה מאודשיפור תזרים המזומנים והשרות ללקוחות.  מנגנון יחודי לאיתור, ניהול ובקרת חריגים (חוסרים, איחורים, עודפים) בשרשרת האספקה 
ניהול חריגים
     
 רבה
שיפור תזרים המזומנים והשירות ללקוחות ע"י מיקוד הארגון בפעולות המכניסות.
 
קישור הזמנות הלקוח למקורות, לכל אורך שרשרת האספקה
קישור להזמנות
     
רבה מאוד
יעילות ודיוק רב בעבודת המתכנן המשפיעה על כל הארגון.
 
מערכת יחודית עם כלי ניתוח וניווט מתקדמים ומערכת רמזורים לחריגות הפוגעות בתפעול והכוללת את מירב הנתונים לקבלת ההחלטות הדרושות לתפעול איכותי.
כלי ניהול ובקרה  
     
 רבה
שיפור תזרים מזומנים, שיפור זמינות המלאי, שיפור השירות ללקוחות, יעול התפעול.
 
מנגנון יחודי לניהול משימות התפעול
הממקד את פעילות הארגון בעדיפות הניהולית
ניהול משימות
     
אין הערכה 
שיפור ההערכות לתקופה הבינונית והארוכה 
 
תכנון המשאבים הדרושים לאור התחזיות לאופק נתון.
תכנון ארוך טווח
     
 רבה
יעול היצור ע"י איזון קווי היצור לפי הצרכים והיכולות.
קיצור מועדי אספקה ע"י איתור העומסים ותכנון פתרונות חלופיים.
שיפור השירות ללקוחות. 
 
תכנון היצור לפי, צווארי בקבוק, עמוסים,
חוסר יעילות ומועדי האספקה ללקוחת.
ניהול עומסים
הערה :
הערכת השיפור מבוססת על הניסיון שנצבר ועל היקף הנושאים שהמערכת מאתרת כדרושים לטיפול והפתרונות והשליטה המושגים באמצעותה.