hi-plan.co.il

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

 שימושים במערכת WizPlan

-- ניהול עדיפויות השיווק ותרגומם לאספקות  
-- זימון חכם של יצור ורכש המייעל את המשאבים והמכוון עדיפויות  
 
-- בקרה על מילוי הדרישות, המשאבים והמקורות. 

-- איתור חריגים בשרשרת האספקה לפי:

 
   --- חוסרים להזמנות לקוח ומלאי. 
   --- איחורים וצפי לאיחורים להזמנות לקוח ומלאי. 
   --- עודפים בכל הרמות כולל המלצות לביטול יצור ורכש. 
 -- ניצול מלאי לא שימושי 
 -- הפעלת גורמי התפעול לטיפול בחריגים 
 -- ניהול ובקרה של החריגים 
 -- הפקת תוכניות עבודה (יצור ורכש), מכוונות מקסימום תוצאה עסקית. 
 -- עיתוד פריטים עם זמני אספקה ארוכים לפי תחזית דינמית. 
 -- עיתוד מוצרים עונתיים. 
 -- תכנון ארוך טווח של פעילות החברה. 
 -- תיאום בין יצור לקב"מ כולל רכישת מוצרים גמורים. 
 -- איתור חוסרים ומתן פתרונות חלופיים. 
 -- ניתוח רמות מלאי לאורך זמן וטיפול ב"חריגים כרוניים". 
 -- תכנון יצור. 
   --- תכנון היצור בקיבולת סופית לפי עדיפויות הארגון. 
   --- ניתוח עומסים וחוסר יעילות ביצור. 
   --- איתור צוארי בקבוק ביצור. 
   --- מתן מועדי אספקה ללקוחות ע"פ תכנון סיום יצור. 
 -- ניהול ובקרת יצור 
   --- הפקת תוכניות יצור ע"פ עדיפויות הארגון 
   --- בקרת ביצוע מול תכנון. 
 -- ניהול שרשרת היעדים 
   --- קביעת היעדים לרמות הניהול השונות 
   --- מדידת ביצועי רמות הניהול מול היעדים. 

 עבור ל.. יתרונות השימוש ב.. WizPlan